SÈVIS POU JÈN AK ADOLESAN

Youth and adolescent services and programs for Long Island NY communitiesSèvis pou Jèn ak Adolesan (Y&AS) gen yon istoryal siksè ki long e etabli e li gen eksperyans nan planifikasyon e bay yon tablo devlopman jèn yo, pwofesyonèl e sèvis edikasyon nan kominote a. Y&AS ankouraje sante seksyèl adolesan yo, prevansyon gwosès, relasyon sen epi ede jèn yo vin an sante, otonòm epi pou yo fè siksè nan granmoun yo. Nou reyalize sa a ak devlopman, ranfòsman e avansman politik e pwogram ki baze sou evidans. Sèvis yo bay sou demann distri eskolè yo, òganis kominotè yo, paran yo, enstitisyon relijye yo ak òganizasyon sivik yo.

Sèvis ki enkli:

  • Ede anpil jèn yo ak presyon sosyal ki gen rapò a seksyalite.
  • Ede nan responsabilite parantal timoun yo pou yo vin otonòm e gen yon konpòtman responsab.
  • Sansibilize jèn yo sou sijè tankou relasyon, kominikasyon, jesyon kòlè, ranfòsman sou kapasite pou rezoud konfli, epi datasyon atravè divès kalite pwogram akademik.
  • Ofri pwogram edikasyon ak pèfeksyònman pwofesyonèl sou “sijè k ap fè aktyalite” konsènan lajenès.
  • Òganize atelye edikasyon pou paran sou divès sijè ki gen rapò a timoun yo.
  • Jesyon ka ak sèvis edikasyon pou jèn timoun ansent ak/oswa parante jèn.
  • Edikasyon planifikasyon familyal ak transpò pou randevou medikal pou jèn yo..

 

Pou pale ak yon ajan an Kreyòl konsènan enfòmasyon oswa kalifikasyon, rele nan 631-968-8000 eks. 648 oswa klike la pou voye yon email.

Pwogram ak Sèvis An Kreyòl:

 

Pou Èd, rele: 631-968-8000 eks. 648

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648