SERVICIOS E INFORMACIÓN PARA VETERANOS

Sèvis Sipò pou Fanmi Veteran (SSVF)

Pwogram Sèvis Sipò pou Fanmi Veteran (SSVF) ede fanmi veteran ki pa gen gwo mwayen ki sanzabri, oswa ki riske vin sanzabri, pou yo jwenn estabilite lojman pou yo menm ak fanmi yo, avèk yon latriye sèvis sipò ki gen ladan yo:

Sèvis Sipò disponib pou patisipan SSVF yo:

 • Sèvis Planifikasyon Finansye Pèsonèl
 • Sèvis Sipò Revni
 • Sèvis Jiridik atravè Touro College Sant Jiridik Jacob D. Fuchberg Klinik pou Veteran ak Manb Sèvis (VSRC)
 • Konsèy sou Lojman, Rechèch Lojman
 • Sèvis Reyabilitasyon E Vokasyonèl atravè Depatman Travay Eta Nouyòk
 • Asistans Fòmasyon Anplwa atravè Sant Anplwa Entegre Konte Suffolk
 • Sèvis Entèvansyon
 • Sèvis Jesyon Ka
 • Sipò Kanmarad/Sèvis Entèvansyon atravè Veteran Ini Konte Suffolk (SCUV)
 • Asistans pou jwenn avantaj VA atravè Ajans Sèvis Veteran Konte Suffolk
 • Asistans pou jwenn lòt avantaj piblik
 • Lòt Sèvis Sipò/Asistans Finansye Tanporè

 

Lòt Asistans finansye tanporè ka gen ladan:

 • Asistans pou lwaye
 • Asistans peman frè sèvis piblik
 • Sekirite oswa Asistans Depo Sèvis Piblik
 • Asistans nan Pri Demenajman
 • Asistans Jeneral Estabilite Lojman
 • Èd Finansye pou Gadri – Limite
  (Peryòd 4 mwa rive 12 mwa)
 • Transpò
 • Èd pou Lojman Dijans

 

Pou pale ak yon ajan an Kreyòl konsènan enfòmasyon oswa kalifikasyon, rele nan 631-968-8000 eks. 648 oswa klike la pou voye yon email.

Pwogram ak Sèvis An Kreyòl:

 

Pou Èd, rele: 631-968-8000 eks. 648

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648