Normas de Confidencialidad en línea How information gathered online is handled

Pwoteksyon enfòmasyon pèsonèl yo esansyèl Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. (EOC of Suffolk) valè. Deklarasyon sou konfidansyalite sa a dekri kijan EOC of Suffolk kolekte epi sèvi ak enfòmasyon ki pèsonèl ou bay sou sit wèb nou an. Li dekri tou chwa ki disponib osijè de itilizasyon EOC of Suffolk's bay a enfòmasyon pèsonèl ou yo e mezi ou ka pran pou jwenn enfòmasyon sa yo e mande nou pou korije oswa efase li.

 

Si w itilize lyen "Contact Us" ki sou sit nou yo pou ou voye enfòmasyon pèsonèl ou, tankou adrès email ou ba nou, n ap itilize enfòmasyon sa a pou nou reponn a kesyon oswa demand enfòmasyon ou a Nou pa p pataje enfòmasyon w ak lòt moun san nou pa gen otorizasyon w.

 

Ou kapab rele nou tou nan nimewo 631-289-2124, ranpli fòmilè kontak oswa or ekri nou nan adrès ki annapre a:

 

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc.
31 West Main Street, Suite 300
Patchogue, NY 11772

 

Sèvè nou yo pran otomatikman kèk enfòmasyon idantifikasyon ki pa pèsonèl, tankou adrès IP òdinatè w la, tip de navigatè w ap itilize, paj entènèt ou vizite, lè w vizite Sit nou an. Nou itilize enfòmasyon sa yo pou nou ka konnen kijan vizitè yo navige sou Sit la, pou amelyore eksperyans ou lè w ap itilize sit la, epi pou nou rann dokiman n ap pibliye yo enpòtan pou vizitè nou yo Nou pa p relye enfòmasyon sa yo a enfòmasyon ki pèsonèlman idantifyab yo.

 

N ap pataje enfòmasyon pèsonèl ou yo ak lòt moun nan fason ki dekri pi wo a nan deklarasyon konfidansyalite a. N ap pataje enfòmasyon pèsonèl ou tou si lalwa mande nou pou fè sa, oswa si nou kwè ke li nesesè pou nou kolabore ak lalwa, kolabore ak ajans ki fè respekte lalwa, konfòm a pwosesis legal ki sèvi sou EOC of Suffolk, oswa otreman pwoteje dwa legal EOC of Suffolk's. Tanzantan nou anplwaye founisè sèvis pou reyalize divès travay ki touche enfòmasyon pèsonèl yo sou non nou. Founisè sèvis sa yo pa gen otorizasyon pou itilize enfòmasyon sa yo pou okenn lòt rezon.

 

Sit nou an gen lyen ki mennen sou lòt sit ke pratik konfidansyalite yo kapab diferan de pa EOC of Suffolk yo. Si w voye enfòmasyon pèsonèl ou sou nenpòt nan sit sa yo, enfòmasyon ou se sijè a deklarasyon konfidansyalite pa yo. Deklarasyon konfidansyalite EOC of Suffolk's  yo pa vize enfòmasyon ou ka soumèt sou sit sa yo. Nou ankouraje w li avèk atansyon deklarasyon konfidansyalite nenpòt Sit Wèb ou vizite.

 

Si nou chanje deklarasyon konfidansyalite yon fason ki afekte pèsonèlman enfòmasyon idantifikasyon nou te ranmase atravè sit nou an, n ap poste chanjman sa yo nan espas sa a epi fè w konnen ki chwa ou ka genyen akoz de chanjman sa yo.

 

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648