PROGRAMAS DE VIVIENDA

Nou ofri yon latriye pwogram lojman konplè pou nou ede moun ki fèk ap achte kay, fanmi ki pa gen gwo mwayen lajan ak pwopriyetè kay ki ap konsève ipotèk yo e k ap fè fas a difikilte pou peye ipotèk oswa yo vle sezi kay yo.

Pwogram Lojman Abòdab

Avèk èd sibvansyon yo, EOC of Suffolk devlope lojman abòdab pou fanmi ki pa gen gwo mwayen lajan. Achtè yo kapab kalifye pou plis èd ke yo ka itilize pou rive achte yonn nan kay sa yo.

First Home Club

Pwogram First Home Club la bay èd pou pèman inisyal ak lòt frè ki lye a konklizyon lavant lan pou nouvo achtè ki elejib yo. Achtè yo dwe depoze kòb yo sou yon kont depay dedye epi achte yon kay nan men yonn nan pretè k ap patisipe nan pwogram nan.

Pwogram Prevansyon pou Sezi

Konseye sètifye nou yo disponib pou ede pwopriyetè kay ki gen pwoblèm pou konsève ipotèk yo epi ki riske pou yo sezi kay yo a. N ap ede yo idantifye sous pwoblèm nan epi ede sekirize resous ki nesesè pou ede e mete ipotèk la a jou.

Pwogram Konsiltasyon Lojman Konplè

Konseye lojman sètifye nou yo bay konsiltasyon sou aksesyon a pwopriyete an tèt a tèt, an gwoup, yo bay konsiltasyon sou bidjè ak kredi, yo bay konsèy finansye tou a moun oswa fanmi k ap lite pou reyalize rèv yo pou achte yon kay. Nou bay konsèy sou ipotèk envèse tou pou granmoun ki vle gen aksè a pwòp fon pa yo san yo pa vann kay yo.

Klike la pou jwenn plis resous sou lojman ak lòt lyen ki enpòtan.

Pou pale ak yon ajan an Kreyòl konsènan enfòmasyon oswa kalifikasyon, rele nan 631-968-8000 eks. 648 oswa klike la pou voye yon email.

Pwogram nou yo apwouve pa Depatman Ameriken pou Lojman ak Devlopman Vil (HUD an Anglè), Administrasyon Federal Lojman (FHA an Anglè), epi ak Federal National Mortgage Association (Fannie Mae).

Pwogram ak Sèvis An Kreyòl:

 

Pou Èd, rele: 631-968-8000 eks. 648

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648