Descargo de responsabilidad | Para que usted lo revise

Nan kad travay li pou pwoteje repitasyon ak enterè jiridik òganizasyon an, Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. pral afiche Kondisyon Itilizasyon ki an vigè apati de 17 Avril 2015:

 

Kondisyon Itilizasyon

Tout dokiman ki pibliye sou sit sa a yo soumèt a dwa dotè ki se pwopriyete Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. oswa lòt moun oswa antite. Okenn repwodiksyon, retransmisyon, oswa repiblikasyon total oswa pasyèl de dokiman ki sou sit sa a pa otorize, sof si Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. oswa pwopriyetè dwa dotè materyèl la bay otorizasyon eksprès pou repwodui, retransmèt oswa repibliye materyèl la. Tout lòt dwa rezève.

 Non, mak komèsyal, mak sèvis ak logo Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. ki parèt sou sit sa a pa kapab itilize nan okenn piblisite, oswa tou pou endike parennaj òganizasyon an oswa afilyasyon a okenn lòt pwodui oswa sèvis, avèk pèmisyon eksprès alekri òganizasyon an depi anvan.  

Menm si sit sa a bay lòt lyen pou ale sou lòt sit, Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. pa responsab de kontni oswa enfòmasyon ki sou sit sa yo, paske nou pa fè kontwòl editoryal oswa okenn lòt kontwòl sou sit sa yo.

 Sit sa a bay enfòmasyon ak sèvis nan akonplisman misyon nou. Nou pa fè okenn deklarasyon sou pètinans oswa egzaktitid enfòmasyon sou sit sa a pou kèlkeswa izaj la.

 Si w wè yon kontni ke w gen dout sou li, ki pa egzat oswa karakteristik ki pa fonksyone kòmsadwa, tanpri antre an kontak ak Cynthia Amato nan 631-447-0698 epi voye email nan: camato@eoc-suffolk.com pi vit ke posib.

 

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648