Contáctenos/Empleo Obtenga más información sobre el EOC de Suffolk, Inc.

Antre an Kontak ak Nou Jodi a!

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. ofri yon pakèt pwogram pou ede kominote yo ak moun ki nan tout Konte Suffolk la. Ranpli fòmilè ki anba a pou ka jwenn plis enfòmasyon.

Enfòmasyon Jeneral. Pale ak yon ajan an Kreyòl: 631-968-8000 eks. 648


Email *

Telefòn *


Kòmantè ak/oswa Kesyon

Place this code in the applicable box below to contact our NY and NYC law firm

Ekri karaktè nan imaj ki anlè a la:


*Endike Kote ki Obligatwa yo

 

EOC of Suffolk, Inc.

31 West Main Street, Suite 300
Patchogue, NY 11772

Telefòn: 631-289-2124

Faks: 631-289-2178


EOC of Suffolk se yon bon kote pou travay.  Klike la pou ranpli aplikasyon travay nou an, epi voye li pa email oswa pa faks ansanm ak CV ou nan:

Anna Maddux
Nimewo Faks: 631-289-2178
mamaddux@eoc-suffolk.com

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648