KOWÒDINASYON SWEN SANTE KWONIK

Si w gen kouvèti sanitè ak Medicaid e ou gen yon oswa plizyè nan maladi annapre yo:

  • Maladi Kè
  • Sik
  • Opresyon
  • VIH/SIDA
  • Epatit C
  • Obezite
  • Pwoblèm Mantal
  • Abi Estipefyan

...nou ka kowòdone tout swen sante w yo, bezwen psiko sosyal ak sosyal yo yon fason jeneral. Jesyonè ka nou yo ap asire yo ke ou reswvwa tout sa ki nesesè pou ka rete an sante, deyò sal dijans, epi deyò lopital.

Klike la pou Kondisyon Admisibilite nan Health Homes
Klike la a pou yon rezime Pwogram Health Homes nan

Pou pale ak yon ajan an Kreyòl konsènan enfòmasyon oswa kalifikasyon, rele nan 631-968-8000 eks. 648 oswa klike la pou voye yon email.

The Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc | Copyright © | Telefòn: 631-968-8000 eks. 648